7 viktiga orsaker till fuktskador

Med rätt kunskap, granskning av handlingar, kontroller under byggtid kan många av framtida fuktskador elimineras.  

De vanligaste orsakerna till fuktskador är: 

  1. Läckande låglutande yttertak: Dessa tak är särskilt utsatta för vattenansamlingar som kan tränga igenom takmaterialet. Otillräcklig tätning och dåligt utförda detaljer ökar risken för läckage. 
  1. Läckande terrassbjälklag: Vatten kan lätt tränga in genom sprickor och svaga punkter i terrassbjälklag. Bristande underhåll och felaktig konstruktion bidrar ofta till dessa problem. 
  1. Läckande gårdsbjälklag: Detta kan orsakas av otillräcklig dränering och felaktigt utförda fogar. Vatten som tränger in i bjälklaget kan leda till allvarliga skador på underliggande strukturer. 
  1. Läckande fasad: Felaktig installation av fasadmaterial och otillräcklig väderbeständighet kan leda till att vatten tränger in i byggnaden. Detta orsakar skador på både yttre och inre delar av fasaden. 
  1. Fukt i konstruktionen under byggtiden: Om byggmaterial utsätts för regn eller hög luftfuktighet innan de är skyddade kan detta leda till innesluten fukt. Detta kan orsaka mögel och försämring av materialets hållfasthet. 
  1. Otillräcklig uttorkningstid: Byggprocessen kan påskyndas utan att tillräcklig tid ges för material att torka ut. Detta kan leda till kvarvarande fukt som senare orsakar skador och mögelbildning. 
  1. Fukt på grund av felaktig projektering: Bristande planering och felaktiga konstruktionslösningar kan skapa områden där vatten ansamlas. Detta kan leda till att fukt tränger in och orsakar skador över tid. 

Peritus har expertis inom området och kan hjälpa till med att undvika fuktskador i dina byggprojekt. Kontakta oss om du vill veta mer.

Förnamn
Efternamn
Företag/organisation
Telefonnummer
Email
Ärendebeskrivning