Home2024-04-05T13:35:09+02:00

TJÄNSTER

Peritus Partners finns i Västerås och erbjuder projekt- och byggledningstjänster till beställarorganisationer och fastighetsägare i Mälardalen, Stockholm och Uppsala län.

Våra projektledare har de kunskaper och erfarenheter som krävs inom ledarskap, projektstyrning, byggnadsteknik, bygglagstiftning, ekonomi, entreprenadjuridik etc. för att på ett effektivt och affärsmässigt sätt leda och driva alla typer av byggprojekt i projektens alla skeden och entreprenadformer. Hos oss får du dessutom alltid vårt personliga engagemang, vår lojalitet till projekten, vår positiva inställning och vår goda förmåga att bygga upp långsiktiga relationer med beställare, entreprenörer, projektörer och övriga projektdeltagare.

På Peritus Partners kan vi bland annat erbjuda tjänster inom följande områden:

PROJEKTLEDNING

Genom strukturerade arbetsmetoder och tydliga projektmål leder vi byggprojekt genom hela byggprocessen, från tidiga utredningsskeden till slutbesiktning och överlämnade av färdigt projekt till förvaltningen. I projektledarrollen ansvarar vi även för projekteringsledning, entreprenadupphandling och byggledning.

PROJEKTERINGSLEDNING

Projekteringsskedet är ett av de viktigaste skedena i ett byggprojekt där många förutsättningar för byggnadens utformning och funktion definieras samt där ramarna för entreprenadens utförande, kostnad, tid och kvalitet fastställs. En väl genomförd och samordnad projektering ligger därför till grund för ett lyckad byggprojekt. Vi leder och samordnar samtliga projektörers projekteringsarbete och ser till att rätt typ av handlingar tas fram inför upphandling av entreprenör, oavsett entreprenadform.

BYGGLEDNING

Byggskedet inleds efter avslutad upphandling och är det längsta skedet i ett byggprojekt, vilket också förbrukar mest resurser. Omfattningsändringar och oförutsedda händelser i byggskedet är oftast väldigt kostsamma och tidspåverkande. I rollen som byggledare representerar vi beställaren och har till huvuduppgift att inom ramen för entreprenadkontraktet bevaka, följa upp och styra produktionen med avseende på tid, kostnad, kvalitet, miljö och arbetsmiljö under hela byggskedet.

KONTROLLANSVAR

Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det nästan alltid en eller flera kontrollansvariga vid byggprojekt som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Kontrollansvariga måste vara certifierade och ska bland annat bistå byggherren med att upprätta en kontrollplan för projektet samt medverka vid tekniskt samråd, slutsamråd och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Vi är certifierade med högsta behörighetsnivån och kan vara kontrollansvariga för alla typer av byggprojekt.

KONSTRUKTION

Vi tillhandahåller tjänster inom dimensionering, projektering, utredning och besiktning av konstruktioner inom allt från stora byggprojekt vid ny- och ombyggnationer av bostäder, skolor, förskolor, kontor, industribyggnader, hallbyggnader till enklare konstruktionsutredningar. Vi strävar alltid att leverera de mest fördelaktiga pris- och produktionsmässigt fördelaktiga lösningarna, oavsett om det gäller konstruktioner i betong, stål eller trä.

OM OSS

Peritus Partners AB är ett projektledningsföretag verksamt inom bygg- och fastighetsbranschen i Mälardalen. Företaget grundades i Västerås 2012 av Sadri Nosha och bedrevs under företagsnamnet Peritus Projektledning AB. Under senhösten 2017 övergick verksamheten till att bedrivas under namnet Peritus Partners AB, varefter organisationen förstärktes med en ny partner, Anel Komso.

Att arbeta aktivt och med tydligt ledarskap under samordnade former och mot tydliga projektmål är vår styrka och vår drivkraft. Våra medarbetare har genom åren fått förtroendet att leda flertalet byggprojekt för några av Sveriges största fastighetsägare. Bland dessa kan nämnas ICA Fastigheter och Castellum, vilka vi också har ett fortsatt samarbete med idag.

Genom omsorgsfull planering, tydlig styrning och ett nära och öppet samarbete med våra kunder och övriga aktörer i projekten skapar vi goda förutsättningar för lyckade byggprojekt.

Nedan följer en kort beskrivning på våra viktigaste arbetsuppgifter och ansvarsområden när vi leder ert byggprojekt.

SAMORDNING

Samordna och vägleda projektets genomförande samt se till att samtliga projektdeltagare känner till projektets ramar, riktlinjer och mål.

OMFATTNING

Planera och verifiera projektets omfattning samt samordna och styra omfattningsändringar i projektet.

TIDER

Upprätta, bevaka och följa upp tidplaner samt se till att beslutade tidsramar hålls.

KOSTNADER

Upprätta, bevaka och följa upp kostnadskalkyler samt se till att beslutade kostnadsramar hålls.

KVALITET OCH MILJÖ

Styra projektet mot uppsatta mål genom tydliga handlingsplaner och kontinuerliga uppföljningar. Dokumentera, avsluta och överlämna projektet korrekt.

PERSONELLA RESURSER

Planera projektorganisationer, delegera roller och ansvar samt bygga upp och utveckla team.

KOMMUNIKATION

Se till att kommunikationen i projektet fungerar. Planera möten och rutiner samt se till att beslut och information går via rätt kanaler till rätt personer, vid rätt tidpunkt.

MYNDIGHETER

Bevaka, samordna och följa upp myndighetsfrågor i projektet.

RISKHANTERING

Se till att både risker och möjligheter i projektet kartläggs, värderas, följs upp och behandlas i projektets alla skeden.

UPPHANDLING

Planera och genomföra upphandling av konsulttjänster och entreprenader.

REFERENSER

Våra erfarenheter inom projektledning, projekteringsledning, upphandling, byggledning och kontrollansvar enligt PBL sträcker sig inom allt ifrån stora och komplexa byggprojekt vid ny- och ombyggnad av köpcentrum, butiker, restauranger, kontor, bostäder, skolor, förskolor till mindre lokalanpassningar och underhållsarbeten. Här kan du se ett urval av våra pågående och tidigare uppdrag.

NYHETER

Här skriver vi nyheter om vår verksamhet.

Peritus Partners tecknar ramavtal med Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen

Peritus Partners är stolta  att vara en av de fem utvalda leverantörerna på Västerås stads ramavtal för Projekt- och byggledning inom husbyggnation. Teknik- och fastighetsförvaltningen har det samlade ägaransvaret för stadens fastigheter och driver stadens utveckling med många spännande projekt, allt ifrån förskolor, äldreboenden till gator och parker. [...]

Peritus Partners startar upp konstruktionsavdelning i Västerås

För att fortsätta möta våra kunders behov och förfrågningar breddar vi nu våra konsulttjänster med en byggkonstruktionsavdelning.Ett första steg i vår nya satsning är den mycket lyckade rekryteringen av Emir Karadolami. Emir är byggnadskonstruktör och har arbetat i byggbranschen i mer än 13 år. Han kommer närmast från en [...]

KONTAKT

Peritus

Telefon: 021-80 44 60

Besöksadress: Legeringsgatan 18, 721 30 Västerås

SADRI NOSHA
SADRI NOSHA

Projektledare

0703 81 41 71
sadri.nosha@peritus.se

ANEL KOMSO
ANEL KOMSO

Projektledare

0700 17 23 07
anel.komso@peritus.se

EMIR KARADOLAMI
EMIR KARADOLAMI

Byggnadskonstruktör

0730 45 58 33
emir.karadolami@peritus.se

JONAS FRIEDEL
JONAS FRIEDEL

Byggnadskonstruktör

070 554 06 96
jonas.friedel@peritus.se

ISAK ALSTERLUND
ISAK ALSTERLUND

Byggnadskonstruktör

070 610 20 40
isak.alsterlund@peritus.se

HANS VIKNER
HANS VIKNER

Projektledare

073 100 53 34
hans.vikner@peritus.se

FILIP HANSSON
FILIP HANSSON

Fastighetskonsult

070-735 13 03
filip.hansson@peritus.se

KRISTIJAN STAPIC
KRISTIJAN STAPIC

Byggnadsingenjör

070-238 05 04
kristijan.stapic@peritus.se

AMIN JAMALI
AMIN JAMALI

Projektledare

076-313 00 22
amin.jamali@peritus.se

ANDREAS JANSSON
ANDREAS JANSSON

Projektledare

072-454 10 91
andreas.jansson@peritus.se

ERIKA ERIKSSON
ERIKA ERIKSSON

Projektingenjör

073-820 78 16
erika.eriksson@peritus.se

Till toppen